جستجوی آزمایشات

Ceruloplasmin
Comp. H.
Cardio-G*
Cardio M*
CCP-Ab
Capillary
Capillary Urine
CMNS
Cholinesterase serum
Canabis
CoCaine (HPLC)
Codein
Canabis
CNV Analysis
CISH
CVS
Cancer Mutations
Celiac PCR
Cento Cancer
Cento Metabolic
Con.Qf PCR
Con.by MLPA
Con. by karyotype
Cal Mutation
C-Kitجهش هاي شايع ژن
c-Kit سکانس چند اگزون
C-Kit blood جهش هاي شايع
c-Kit blood سکانس چند اگز
Cul.For (anaerobic)
Culture after 2 days:
Culture after 10 days:
candid
Cortisol 10 AM *
Cortisol 14 PM *
CPT1
CPT2
CTD
Cit
Citalopram
Clue Cell
Coxiella Burnetti IgG
Coxiella Burnetti IgM
Chromium
Consult - Genetic
CF-PND
Cocaine (COC)
Cannabis(THC)
Cannabis (THC)
Cocaine(COC)
Ceruloplasmin 24hr
Control-M
Control-G1
Control G 2
Con. NIPT
CASPR 2(Csf)
Ct DNA
Cell Culture
CVS Karyotyping
Consult Moshavereh
CULTURE:
COLONY COUNT (CFU/ml)
CUL:
Cul.After 7d IRM
Culture after 1 days:
Culture after 7 days:
Culture after 14 days:
Culture:
Cystatin C
CO2
CTX
CVS Karyotyping
CULTURE
Cortisol *
Cortisol (8AM) *
Cortisol (5PM) *
Cardio-A*
Clotting time
Chromosome Seq
Craniosynostosis-DX0718
Cento dx
CD20
CMV PCR (Fluid)
Cr.Clear
CD21
CD14
CD18
CD18 Lymph
CD14 Lymph
CD4+CD8
CD56
CD16
CD 55 Poly gate
CD 59 Poly gate
CD23
CD11 A
CF-پدر-فرزند
CF-مادر-فرزند
Connexin26
Connexin26
Corona Virous Pcr
Conexin-30
Candida albicans
Candida glabrata
Candida Parapsilosis
Candida Krusei
Candida tropicalis
Cento Mito
CytoGenetic
Control
Chlamydia Pcr STD
CD4
CD8
CD2
CD3
CD5
CD7
CD10
CD19
Cr(Fluid)
Chlamydia (IgA)
Chlamydia (IgM)
CD11 b
CMV-G CSF
CMV-M CSF
Chlamydia-G T
C-peptide *
Ca -semen
Clomipramine
Carbamazepin-Toxi
Clonazepam
C-peptide (2hr)
C-Peptide 1hrs
C-Peptide 3hrs
Cyt-2
CD11 C
CD16+CD56
CD34
CD9
CD 38
CD HLA DR
CD15
CD 55
CD 59
CD45
CD 55 RBC gate
CD 59 RBC gate
CD 27
CD 138
CRH
CMT(PMP22)
CF sequencing
CLCN7
C-Band
CGH-Array Cento
CF
CAH
Canavan disease
Chloropromazine
Cocaeine
Codeine
canabis
Crystal
Color
Chem ana.
Creanated
Cy
Cytology- Breast
Consult Lam-path
Consult & Block
CD13
CD117
CD33
CD25
Covid 19 PCR
CD 22
CD zap-70
Covid 19 PCR
ct
Covid 19 PCR
CD 79 A
CD 43
CMV Ab (IgG)
CMV Ab (IgM)
CMV Avidity
Crystal Fluid
Cell Cept
Clostridium
Comment
Concentration
Culture after3 days
Culture after3 days
Culture after 14 days
Chol
Covid IgG
Covid IgM
Chlamydia IgG
Chol/HDL
Ca
Cyto.-drop
Ca-A-D
CT
Cl
cast
Crystal
Cryptococcuse Ag
CBC
Chlamydia IgA
CENP B
creatinine زير گروه
Creat
CK
CK- MB
Cryofibrinogen
Color
Cast
Crystals
CMV IgM
Cento NIPT-o
Cento NIPT Twin
CRP
CRP کمي
Calcitonin **
CEA *
Cyfra 21-1
CA-125
CA-125 (fluid )
Cento NIPT
Cyclosporine
Cyclosp.2 hr.
Carbamaz.
Clonazepam
CA 15-3
Cr.U.R
Calcium/ Creatinine
Co.Wright
Coombs.D-EDTA
Clobazam
Color
Consistancy
Consistency
CA 19-9
CA 242
Contingent 1
CA 72-4
Contingent 2
Contingent باکپي جواب اول
Ca27-29
Cell free DNA twin
condom
Colection
Coombs.In
Cytrozine
Clemastine
Chlropheniramine
Cyproheptadine
Cell free DNA
CBC 2-citrat
Chloride.R/Creatinin
creatin(ascitict)
CASPR 2
Cabot ring
Co.Wr-CSF
C3
C4
CH50
Confidence Percent
C1 inhibitor functional
Chlorodiazepoxide
Clobazam
Color-f
Culture For BK
Chlorid-f
CD5+CD19
Co.&App-sem
Count-se
Coiled -tail
Calcium 2+
Color
Cyst.Ur.24hr
Cyto. Vaculiz. Neu. (CVN)
C1q
Chlamydia pcr
Chlamydia Ag
CSF Analysis
Cr.u.24 hrs
Cell block
C2
Conexin-26
CVS - T I
CVS-Sandhoff
Citrate/Cr
Cortisol 8PM *
Cortisol(9 Hours After Dr
Citruline
CSF Amino acid
co
Ce
CDH
CSF.D.S
CSF.C&S
CSF.D.BK
CSF.C.BK
Cernitine uptake deficien
CSF Fluid
CIC
Cryoglobul
Cold Aggl.
CRP Emergency
CMV PCR Quantitative
Chromogranin - A
CU
CMV PCR
CMV (PCR for CSF)
C1 inhibitor
Centro Ab
Catetor